عنوان پروژه: پچ پچ

چالش پروژه :
پچ‌پچ از مجموعه صافولا در نظر داشت با اجرای یک کمپین مشخص، افزایش فروش ایجاد نماید

استراتژی:
برگزاری جشنواره فروش

خدمات ارائه شده:
این کمپین فروش شامل سه بخش اصلی بود. در بخش اول اطلاع‌رسانی جشنواره که نیازمند رسانه‌های همگانی بود، بخش دوم مدیریت و اجرای جشنواره فروش که در فضای دیجیتال اتفاق افتاد و بخش سوم پایان جشنواره که شامل یک رویداد بزرگ در شهرک سینمایی غزالی بود و با توجه به بیماری کرونا بصورت آنلاین برگزار شد
رسانه‌ها
رسانه‌های محیطی/ دیجیتال/ برگزاری رویداد