عنوان پروژه: گیوا

چالش پروژه:

گیوا نام برند مجموعه سالن‌های زیبایی برای خانم‌هاست که سالهاست در این صنعت فعالیت می‌کند. چالش این برند در وهلۀ اول یک برنامه جامع برندینگ شامل تدوین استراتژی برند، طراحی هویت بصری و استراتژی ارتباطی برند تعریف شد. برای اینکار ابتدا تحقیقات بازار توسط ویژن صورت پذیرفت و پس از آن فازهای مختلف پروژه به ترتیب انجام شد.

استراتژی:
برند گیوا با استفاده از مفهوم “مراقبت از به روز از زیبایی شما” و با شعار “با گیوا، همیشه زیبا” خود را
مجددا به مخاطبین معرفی نمود.

خدمات ارائه شده:
تحقیقات بازار/ برنامه بازاریابی/ برنامه برندینگ و سند برند/ کمپین ارتباطی